Shishkaberry

BC Bud - hybrid

50/50 Hybrid 22-25% THC

Add to Order $120.00