Mango Kush

BC Bud - hybrid

23%THC Sativa dominant hybrid 60/40

Add to Order $100.00